โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบูรณาการ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 6 หน่วยกิต
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาขา 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
- โครงงาน 6 หน่วยกิต
- ฝึกงาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 59
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
13143101 พลเมืองดีวิถีไทย
Being a Good Citizen and The Thai way of life
1 (1-1-2)
13143102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to Economics and Sufficiency Economics
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143101 พลเมืองดีวิถีไทย 1 (1-1-2)
13143203 ภูมิศาสตร์
Geography
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง 1 (1-1-2)
13143204 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
Historical Development
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143203 ภูมิศาสตร์ 1 (1-1-2)
13143305 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาชีวิต
Religion, Morality, Ethics and Life Development
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143204 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 1 (1-1-2)
13143306 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143305 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาชีวิต 1 (1-1-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6
13130101 ภาษาไทย 1
Thai I
2 (2-0-4)
13130102 ภาษาไทย 2
Thai II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13130101 ภาษาไทย 1 2 (2-0-4)
13130203 ภาษาไทย 3
Thai III
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13130102 ภาษาไทย 2 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18
22091101 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
3 (3-0-6)
22091102 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091101 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
22091203 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics III
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091102 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
22091204 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics IV
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091203 คณิตศาสตร์ 3 3 (3-0-6)
22091305 คณิตศาสตร์ 5
Mathematics V
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091204 คณิตศาสตร์ 4 3 (3-0-6)
22091306 คณิตศาสตร์ 6
Mathematics VI
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091305 คณิตศาสตร์ 5 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 8
22092101 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
Physical Sciences
2 (2-1-4)
22092102 วิทยาศาสตร์เคมี
Chemical Sciences
2 (2-1-4)
22092203 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
Biological Sciences
2 (2-1-4)
22092204 วิทยาศาสตร์โลกและดวงดาว
Earth and Astronomy Sciences
2 (2-1-4)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6
13114004 ทักษะการใช้แร็กเก็ต
Skill for Racket Usage
1 (0-2-1)
13114005 ทักษะการใช้ลูกบอล
Skill for Ball Usage
1 (0-2-1)
13114006 ศิลปะการป้องกันตัว
Art for Self Defense
1 (0-2-1)
13114007 การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
Rhythm Movement
1 (0-2-1)
13114008 กีฬาทางน้ำ
Water Sports
1 (0-2-1)
13114101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
Human Growth and Development
1 (1-0-2)
13114202 ชีวิตและครอบครัว
Life and Family
1 (1-0-2)
Prerequisite : 13114101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 1 (1-0-2)
13114303 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
Health and Security in Life
1 (1-0-2)
Prerequisite : 13114202 ชีวิตและครอบครัว 1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3
13145101 สุนทรียนาฏศิลป์ และการละคร
Theatrical Aesthetics and Performance
1 (0-2-1)
13145202 ทัศนศิลป์
Visual Art
1 (0-2-1)
13145303 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
Musical Aesthetics
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12
13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Principles of English I
2 (2-0-4)
13126102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Principles of English II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 (2-0-4)
13126203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1
English for World Outlook I
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2 (2-0-4)
13126204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2
English for World Outlook II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1 2 (2-0-4)
13126305 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจทั่วไป 1
English Business I
2 (2-1-4)
Prerequisite : 13126204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2 2 (2-0-4)
13126306 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจทั่วไป 2
English Business II
2 (2-1-4)
Prerequisite : 13126305 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจทั่วไป 1 2 (2-1-4)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาบูรณาการ 6
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 6
51000001 การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น
Introduction to Management and Innovation
2 (2-0-4)
51000002 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
Introduction to Entrepreneurship
2 (2-2-6)
Prerequisite : 51000001 การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น 2 (2-0-4)
Prerequisite : 51010101 การขายเบื้องต้น 2 (2-1-4)
Prerequisite : 51010105 บัญชีเบื้องต้น 1 3 (2-2-5)
51000003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
2 (2-0-4)
51000004 วัสดุวิทยา
Materials Science
2 (2-0-4)
51000005 โลกและเอกภพ
Earth and Universe
2 (2-0-4)
51000006 นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์
Ecology and Genetic
2 (2-0-4)
51000007 ระบบของสิ่งมีชีวิต
Systematic Biology
2 (2-0-4)
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0
51001001 กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา
Activity for Intelligent Creation
0 (0-2-4)
51001002 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม
Activity for Emotional Quotient and Ethics
0 (0-2-4)
51001003 กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Activity for Holistic Health
0 (0-2-4)
51001004 กิจกรรมปราชญ์ชุมชน
Activity for Community Wisdom
0 (0-2-4)
51001005 กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้
Activity for Learning Innovation
0 (0-2-4)
51001006 กิจกรรมจิตอาสา
Activity for Volunteer Mind
0 (0-2-4)
51001007 กิจกรรมอื่นๆ
Other Activity
0 (0-2-4)
(4) หมวดวิชาชีพเฉพาะ 59
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 23
51010101 การขายเบื้องต้น
Introduction to Selling
2 (2-1-4)
51010102 งานสำนักงาน
Office Work
2 (1-2-4)
51010103 บุคลิกภาพ มารยาท และการสมาคม
Personality, Manners, and Sociality
2 (1-2-3)
51010104 งานเอกสาร
Documentary Work
2 (1-2-4)
51010105 บัญชีเบื้องต้น 1
Introduction to Accounting I
3 (2-2-5)
51010206 บัญชีเบื้องต้น 2
Introduction to Accounting II
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51010105 บัญชีเบื้องต้น 1 3 (2-2-5)
51010207 การเงินการลงทุน
Finance and Investment
2 (2-1-4)
51010208 กฏหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction to Business Law
2 (2-0-4)
51010209 เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจ
Economics and Business
2 (2-0-4)
51010310 ภาษีอากรเบื้องต้น
Introduction to Taxation
2 (2-1-4)
51010311 โลกทัศน์ทางธุรกิจ
Business Perspective
1 (1-1-4)
- กลุ่มวิชาชีพสาขา 24
51011201 กระบวนการจัดทำบัญชี
Accounting System
3 (2-2-5)
51011202 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า
Single Entry and Merchandise Accounting
3 (2-2-5)
51011303 การบัญชีห้างหุ้นส่วน
Partnership Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51010206 บัญชีเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
51011304 การบัญชีบริษัท
Cooperation Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51010206 บัญชีเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
51011305 การบัญชีตั๋วเงินและสัญญาเช่าระยะยาว
Note and Lease Accounting
3 (2-2-5)
51011306 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี
Taxation Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51010206 บัญชีเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
51011307 การบัญชีอุตสาหกรรม และใบสำคัญ
Manufacturing and Invoice Accounting
3 (2-2-5)
51011308 การบัญชีคอมพิวเตอร์
Computer Accounting
3 (2-2-5)
51012201 การใช้โปรแกรมตารางงาน
Schedule Program / Microsoft Excel
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
51012202 การนำเสนอข้อมูล
Presentation / Microsoft Power Point
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
51012303 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Printed Media
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
51012304 การออกแบบฐานข้อมูล
Database Design
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002303 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2 (1-3-3)
51012305 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
Database Program
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51012304 การออกแบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
51012306 การสร้างและบริหารข้อมูลเว็บเพจ
Webpage Creation and Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51012305 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
51012307 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Basic Computer Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
51012308 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principle of Object Program
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51012307 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
2 (1-3-3)
51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
Basic Computer Usage and Maintenance
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 (1-3-3)
51002303 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications System and Networking
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
- โครงงาน 6
51013101 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 1
Business Management Project I
2 (1-2-3)
51013202 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 2
Business Management Project II
2 (1-2-3)
Prerequisite : 51013101 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 1 2 (1-2-3)
51013303 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 3
Business Management Project III
2 (1-2-3)
Prerequisite : 51013202 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 2 2 (1-2-3)
- ฝึกงาน 0

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา