โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 103
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
3 (2-2-5)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBABA612 การจำลองทางธุรกิจ
Business Simulation
3 (2-2-5)
BBACC101 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBACC107 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Decision Making in Business
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร
Information System in Organization
3 (3-0-6)
BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
3 (2-2-5)
BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structure and Algorithm
3 (2-2-5)
BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-2-5)
BBAIS905 การสร้างสื่อผสม
Multimedia Authoring
3 (2-2-5)
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Web Design and Development
3 (2-2-5)
BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
BBAIS908 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Networks
3 (2-2-5)
BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3 (3-0-6)
BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3 (2-2-5)
BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
3 (2-2-5)
BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Project
3 (0-6-3)
Prerequisite : BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5)
Prerequisite : BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 36
BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information Systems Strategy, Management and Development
3 (3-0-6)
BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ
Information Systems Innovation and New Technologies
3 (3-0-6)
BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ
Requirements Analysis of Information Systems
3 (3-0-6)
BBAIS104 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
Information Systems Project Management
3 (3-0-6)
BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining
3 (2-2-5)
BBAIS106 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ
Decision Support and Business Intelligence System
3 (2-2-5)
BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3 (2-2-5)
BBAIS108 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Information System Security
3 (3-0-6)
BBAIS109 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advance Database Systems
3 (2-2-5)
BBAIS110 เทคโนโลยีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytic and Management Technology
3 (2-2-5)
BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ
Special Topic for Information Management
3 (2-2-5)
BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
3 (2-2-5)
BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advance Computer Programming
3 (2-2-5)
BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing Development
3 (2-2-5)
BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Programming
3 (2-2-5)
BBAIS206 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction to Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
BBAIS207 การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล
Database Application Software Development
3 (2-2-5)
BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)
BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
3 (2-2-5)
BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (2-2-5)
BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์
Special Topical for Software Development
3 (2-2-5)
BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
Advance Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย
Mobile Computing Technology
3 (2-2-5)
BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม
Innovation Programming
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา