โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 65 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 14 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบูรณาการ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 6 หน่วยกิต
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาขา 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
- โครงงาน 6 หน่วยกิต
- ฝึกงาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 65
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
13143101 พลเมืองดีวิถีไทย
Being a Good Citizen and The Thai way of life
1 (1-1-2)
13143102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to Economics and Sufficiency Economics
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143101 พลเมืองดีวิถีไทย 1 (1-1-2)
13143203 ภูมิศาสตร์
Geography
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง 1 (1-1-2)
13143204 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
Historical Development
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143203 ภูมิศาสตร์ 1 (1-1-2)
13143305 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาชีวิต
Religion, Morality, Ethics and Life Development
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143204 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 1 (1-1-2)
13143306 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom
1 (1-1-2)
Prerequisite or Corequisite : 13143305 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาชีวิต 1 (1-1-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6
13130101 ภาษาไทย 1
Thai I
2 (2-0-4)
13130102 ภาษาไทย 2
Thai II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13130101 ภาษาไทย 1 2 (2-0-4)
13130203 ภาษาไทย 3
Thai III
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13130102 ภาษาไทย 2 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18
22091101 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
3 (3-0-6)
22091102 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091101 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
22091203 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics III
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091102 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
22091204 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics IV
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091203 คณิตศาสตร์ 3 3 (3-0-6)
22091305 คณิตศาสตร์ 5
Mathematics V
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091204 คณิตศาสตร์ 4 3 (3-0-6)
22091306 คณิตศาสตร์ 6
Mathematics VI
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091305 คณิตศาสตร์ 5 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 14
22092107 เคมี 1
Chemistry I
2 (2-0-4)
22092108 เคมี 2
Chemistry II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 22092107 เคมี 1 2 (2-0-4)
22092205 ฟิสิกส์ของ คลื่น แสง และเสียง
Physics of Wave Light and Sound
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51020109 เทอร์โมฟูอิดเบื้องต้น 2 (2-0-4)
22092209 เคมี 3
Chemistry III
2 (2-0-4)
Prerequisite : 22092108 เคมี 2 2 (2-0-4)
22092210 เคมี 4
Chemistry IV
2 (2-0-4)
Prerequisite : 22092209 เคมี 3 2 (2-0-4)
22092306 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51020310 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน 2 (2-0-4)
22092311 เคมี 5
chemistry V
2 (2-0-4)
Prerequisite : 22092210 เคมี 4  2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6
13114004 ทักษะการใช้แร็กเก็ต
Racket Skills
1 (0-2-1)
13114005 ทักษะการใช้ลูกบอล
Ball Skills
1 (0-2-1)
13114006 ศิลปะการป้องกันตัว
Art for Self Defense
1 (0-2-1)
13114007 การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
Rhythm and Movement
1 (0-2-1)
13114008 กีฬาทางน้ำ
Water Sports
1 (0-2-1)
13114101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
Human Growth and Development
1 (1-0-2)
13114202 ชีวิตและครอบครัว
Life and Family
1 (1-0-2)
Prerequisite : 13114101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 1 (1-0-2)
13114303 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
Health and Security in Life
1 (1-0-2)
Prerequisite : 13114202 ชีวิตและครอบครัว 1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3
13145101 สุนทรียนาฏศิลป์ และการละคร
Theatrical Aesthetics and Performance
1 (0-2-1)
13145202 ทัศนศิลป์
Visual Arts
1 (0-2-1)
Prerequisite : 13145101 สุนทรียนาฏศิลป์ และการละคร 1 (0-2-1)
13145303 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
Musical Aesthetics
1 (0-2-1)
Prerequisite : 13145202 ทัศนศิลป์ 1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12
13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Principles of English I
2 (2-0-4)
13126102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Principles of English II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 (2-0-4)
13126203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1
World Outlook for English I
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 (2-0-4)
13126204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2
World Outlook for English II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1 2 (2-0-4)
13126307 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิศวกรรม 1
Engtlish for Engineering I
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2 2 (2-0-4)
13126308 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิศวกรรม 2
English for Engineering II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126307 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิศวกรรม 1 2 (2-0-4)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาบูรณาการ 6
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 6
51000001 การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น
Introduction to Management and Innovation
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51000002 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 2 (2-2-6)
51000002 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
Introduction to Entrepreneurship
2 (2-2-6)
51000003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
2 (2-0-4)
51000004 วัสดุวิทยา
Materials Science
2 (2-0-4)
51000005 โลกและเอกภพ
Earth and Universe
2 (2-0-4)
51000006 นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์
Ecology and Genetic
2 (2-0-4)
51000007 ระบบของสิ่งมีชีวิต
Systematic Biology
2 (2-0-4)
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0
51001001 กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา
Activity for Intelligent Creation
0 (0-2-4)
51001002 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม
Activity for Emotional Quotient and Ethics
0 (0-2-4)
51001003 กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Activity for Holistic Health
0 (0-2-4)
51001004 กิจกรรมปราชญ์ชุมชน
Activity for Community Wisdom
0 (0-2-4)
51001005 กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้
Activity for Learning Innovation
0 (0-2-4)
51001006 กิจกรรมจิตอาสา
Activity for Volunteer Mind
0 (0-2-4)
51001007 กิจกรรมอื่นๆ
Other Activity
0 (0-2-4)
(4) หมวดวิชาชีพเฉพาะ 53
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 21
51020101 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Electrics and Electronics
2 (1-3-3)
51020102 งานฝึกฝีมือ
Bench Work
3 (1-6-4)
51020103 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-3)
51020106 พื้นฐานงานไม้
Basic Woodworking
2 (1-3-3)
51020107 กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 1
Mechanics for pre-engineering I
2 (2-0-4)
51020108 กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 2
Mechanics for pre-engineering II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51020107 กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 1 2 (2-0-4)
51020109 เทอร์โมฟูอิดเบื้องต้น
Introduction to Thermo-Fluid
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51020108 กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกรรม 2 2 (2-0-4)
51020204 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tools
2 (0-6-2)
Prerequisite : 51020102 งานฝึกฝีมือ 3 (1-6-4)
51020205 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
Basic Sheet Metal and Welding
2 (0-6-2)
51020310 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน
Electrics and Electronics Fundamentals
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพสาขา 20
51021001 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrail Electrics
3 (1-6-4)
51021002 เขียนแบบเครื่องกล
Mechanical Drawing
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51020103 เขียนแบบเทคนิค 2 (1-3-3)
51021003 เขียนแบบระบบทางกล
Mechanical System Drawing
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51021002 เขียนแบบเครื่องกล 2 (1-3-3)
51021004 กลไกและเครื่องจักรกล
Mechanism and Mechanics
2 (1-3-3)
51021005 การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Manufacturing
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51020102 งานฝึกฝีมือ 3 (1-6-4)
51021006 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและเขียนแบบ
Computer Aided Design and Drafting
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51021003 เขียนแบบระบบทางกล 2 (1-3-3)
Prerequisite : 51023009 เขียนแบบโยธา 2 (1-3-3)
51021007 การเชื่อมและประสาน
Welding and Joining
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51020205 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 (0-6-2)
51021008 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
Gasoline and Diesel Engine
3 (1-6-4)
51021009 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Codition
2 (1-3-3)
51021010 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัด และระบบท่อ
Fans Pumps Compressors and Piping Systems
2 (1-3-3)
51021011 งานโลหะแผ่นและท่อ
Sheet Metal Working and Piping
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51020205 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 (0-6-2)
51021012 เทคโนโลยียานยนต์
Automotive Technology
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51021008 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 3 (1-6-4)
51022001 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
D.C. Electric Circuit
3 (2-3-5)
51022002 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
A.C. Electric Circuit
3 (2-3-5)
Prerequisite : 51022001 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 3 (2-3-5)
51022003 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuit
3 (2-3-5)
51022004 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
Electronics Circuit Application
3 (2-3-5)
Prerequisite : 51022003 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-5)
51022005 วงจรดิจิตอล
Digital Circuit
3 (2-3-5)
51022006 เขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawing
3 (2-3-5)
Prerequisite : 51020103 เขียนแบบเทคนิค 2 (1-3-3)
51022007 เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง
DC Electrical Machine
3 (2-3-5)
51022008 เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ
AC Electrical Machines
3 (2-3-5)
Prerequisite : 51022007 เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง 3 (2-3-5)
51022009 ปฏิบัติงานเดินสายไฟ
Wiring Practice
2 (0-6-2)
51022010 ไมโครโพรเซสเซอร์ และอินเตอร์เฟส
Microprocessors and Interface
3 (2-3-5)
51022011 เครื่องมือวัดไฟฟ้า
Electrical Instruments
3 (2-3-5)
51022012 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotic Systems
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51022004 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
51022013 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensor and Transducers
2 (1-3-3)
51022014 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Power Plant
2 (2-0-4)
51022015 วิทยุและโทรทัศน์
Radios and Televisions
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51022004 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 3 (2-3-5)
51022016 การพัฒนาซอฟต์แวร์
Sofware Development
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002303 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2 (1-3-3)
51022017 แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Mechatronics
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51020101 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 (1-3-3)
51023001 วัสดุก่อสร้างและงานไม้
Construction and Woodworking Materials
3 (1-6-4)
51023002 การประมาณราคา
Cost Estimation
2 (2-0-4)
Prerequisite : 51023001 วัสดุก่อสร้างและงานไม้ 3 (1-6-4)
51023003 เทคนิคก่อสร้าง
Construction Technique
3 (1-6-4)
51023004 เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete Technology
2 (2-0-4)
51023005 ระบบงานสุขาภิบาล
Sanitary System
3 (1-6-4)
51023006 โครงสร้างเบื้องต้น
Basic Structures
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51023003 เทคนิคก่อสร้าง 3 (1-6-4)
51023007 สำรวจ
Surveying
3 (1-6-4)
51023008 เครื่องจักรกลงานไม้
Wookworking Machine
3 (1-6-4)
51023009 เขียนแบบโยธา
Civil Construction Drawing
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
2 (1-3-3)
51002202 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
Basic Computer and Maintenance
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 (1-3-3)
51002303 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications System and Networking
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002202 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
- โครงงาน 6
51024101 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 1
Pre-Engineering Project I
1 (1-0-2)
51024202 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 2
Pre-Engineering Project II
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51024101 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 1 1 (1-0-2)
51024303 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 3
Pre-Engineering Project III
3 (1-6-4)
Prerequisite : 51024202 โครงงานเตรียมวิศวกรรม 2 2 (1-3-3)
- ฝึกงาน 0

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นาย(วัชรพงศ์) เจตณ์รดิศ ไทโภคิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายชัชวาลย์ กันทะลา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายวิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายอดิศร กวาวสิบสาม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายอลงกต สุคำวัง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา