โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา  17.00 น.  สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562   โดยมีกิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 5 ประเภท ประกอบด้วย   XO หรรษา  (ทีมผสม 5 คน)   กีฬาวิ่งกระสอบ  (ชาย – หญิง)กีฬาเรือบกไม้ไผ่  (ชาย – หญิง) กีฬาวิ่งเปรี้ยวลูกข่าง  (ทีมชุด) และ ชักกะเย่อ  (ชาย – หญิง)   ทั้งนี้  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ (บ้านกร่างรุ่นที่ 56)   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม  กิจกรรมนันทนาการ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา  และเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความรักความสามัคคี  ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ     ภายในงานได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย  หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  เป็นประธานเปิดงาน  ณ  สนามฟุตบอล1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

ภาพ- ศุภกร ดีหนู ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภานักศึกษา(นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา