โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก
อาจารย์สวรรยา หาญวงษา

อาจารย์สวรรยา หาญวงษา

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย

หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

คณาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์อารยา นุ่มนิ่ม

อาจารย์อารยา นุ่มนิ่ม

หัวหน้าหลักสูตร

คณาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Reuben H. Esteban

Mr.Reuben H. Esteban

อาจารย์

คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาจีน)
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาไทย)
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชานันทนาการและพลศึกษา
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาเกาหลี)
 Ms. Jang Ye Seul

Ms. Jang Ye Seul

อาจารย์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา