โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


หัวหน้าสาขา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก
อาจารย์สวรรยา หาญวงษา

อาจารย์สวรรยา หาญวงษา

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ

อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ

หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

คณาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาระสนเทศทางธุรกิจ/ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ

อาจารย์ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ

หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อาจารย์นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย

อาจารย์นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย

หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์กรรณิการ์ ประทุมโทน

อาจารย์กรรณิการ์ ประทุมโทน

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

Mr.Reuben H. Esteban

Mr.Reuben H. Esteban

อาจารย์

คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาจีน)
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาไทย)
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาจารย์รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์

อาจารย์รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชานันทนาการและพลศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา