โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก
อาจารย์สวรรยา หาญวงษา

อาจารย์สวรรยา หาญวงษา

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ

อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ

หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

คณาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
คณาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์สุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล

อาจารย์สุทธิพงษ์ พิสิฐเสนากุล

อาจารย์ (อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

Mr.Reuben H. Esteban

Mr.Reuben H. Esteban

อาจารย์

คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาจีน)
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาไทย)
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชานันทนาการและพลศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา