โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก
ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก
อาจารย์รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์

อาจารย์รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.นนท์ แสนประสิทธิ์

อาจารย์ ดร.นนท์ แสนประสิทธิ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกฤตา สนองบุญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกฤตา สนองบุญ

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา