โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์


ปรัชญา        บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ และหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน        บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ "เป็นคนดี มีความรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์      ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ        1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands on ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพึ่งพาตนเอง

                    2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ

                    3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุก ๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ

                    4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม

                    5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริของทุกพระองค์ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา