โลโก้เว็บไซต์ สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


 

เรือสำเภา                                หมายถึง  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ

ปากกา                                    หมายถึง  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิลปศาสตร์  และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน

เครื่องหมายอินฟินิตี้                 หมายถึง  การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

คลี่คลาย                                 หมายถึง  เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา