โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ ดังนี้

        พ.ศ.2500   จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพาณิชยการ

        พ.ศ.2507   จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการเลขานุการ

        พ.ศ.2510   เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.

        พ.ศ.2518   เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส.

        พ.ศ.2534   เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส.

        พ.ศ.2543   ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

                          - สาขาวิชาการบัญชี

                          - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

                          - สาขาวิชาการตลาด

                          - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

                          - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

                          - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

        พ.ศ.2549  คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์"

        ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการเปิดสอนใน 6 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่น่าน และเขตพื้นที่พิษณุโลกโดยแต่ละพื้นที่มีรองคณบดี และหัวหน้าสาขาเป็นผู้บริหารงาน                                                                                   

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่พิษณุโลก จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยเป็นการรวมตัวกันระหว่างคณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ และแผนกวิชาสังคม    ซึ่งมีการแบ่งหน่วยงานการบริหารจัดการออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจและสาขาศิลปศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ 3 หลักสูตร  ได้แก่ 1. ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้านบริหารธุรกิจให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการอีกด้วย

  

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา