โลโก้เว็บไซต์ งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561


 1. รายละเอียดกิจกรรมงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 2.ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 3. แบบตอบรับ
 4. หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์_ประถม
 5. หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์_ม.ต้น
 6. หลักเกณฑ์การแข่งขันเรียกชื่อสัตว์น้ำ
 7. หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะการจับปลา
 8. หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะไก่อบฟาง
 9. หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะจับสุกร
 10. หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะรีดนมโดยใช้เต้านมเทียม
 11. หลักเกณฑ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
 12. หลักเกณฑ์การแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานด้วยไม้ไอศครีม
 13. หลักเกณ์การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้
 14. หลักเกณฑ์การแข่งขัน Spelling Bees ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 15. หลักเกณฑ์การแข่งขัน Crosswords ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 16. หลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 17. หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านพืชศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา