โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประยุกต์ใช้ PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประยุกต์ใช้ PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


      เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทักษะวิชาชีพครูมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประยุกต์ใช้ PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม (30 ชั่วโมง) นำทีมโดยหัวหน้าโครงการ อาจารย์บุญญฤทธิ์ วังงอน โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 จำนวน 27 คน เข้ารับการอบรมยกระดับและทดสอบทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านวิชาชีพและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติต่อไป ณ อาคารฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก


ภาพ - ข่าว โดย อาจารย์บุญญฤทธิ์ วังงอน


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา