โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ดึงภาคอุตสาหกรรมร่วมพัฒนาการศึกษา เปิดเวทีหารือความร่วมมือร่วมกันผลิตบัณฑิตตอบโจทย์อุตสาหกรรม  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ดึงภาคอุตสาหกรรมร่วมพัฒนาการศึกษา เปิดเวทีหารือความร่วมมือร่วมกันผลิตบัณฑิตตอบโจทย์อุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสด์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์อุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาในคณะต่าง  ๆ ของ มทร.ล้านนา เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เป็น S-Curve และ New S-Curve ไปสู่การฝึกปฏิบัติระยะยาวในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความชำนาญทางด้านทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาและก่อให้เกิดการจ้างงานต่อเนื่อง หลังจากจบการศึกษาได้ทันที โดยมีประเด็นการหารือร่วมกันเพื่อการกำหนด Road Map กิจกรรมและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยไปสู่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางผู้บริหารและตัวแทนจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และตัวแทนสถานประกอบการจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จังหวัดลำปาง

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล จากงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 


คลังรูปภาพ : 09-12-65






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา