โลโก้เว็บไซต์ รมต.กระทรวง อว. ร่วมเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มทร.ล้านนา ลำปาง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รมต.กระทรวง อว. ร่วมเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 ธันวาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     3 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว ณ แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)

     สำหรับโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวเป็นกิจกรรมที่ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดขึ้นทุกปี โดยในปี 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ได้นำนักศึกษาร่วมปลูกข้าว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักในคุณค่ารากฐานเดิมที่คนไทยมีต่อข้าวด้วยการน้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด้วยการปลูกข้าวจริง นับเป็นการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย อีกทั้งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน ทักษะในกระบวนการผลิตข้าวโดยใช้ข้าวพันธุ์ธัญสิรินเป็นสายพันธุ์ข้าวในการปลูกบนพื้นที่ 5 ไร่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา