โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1 (The Predictive Index : PI) พื้นที่น่าน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1 (The Predictive Index : PI) พื้นที่น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1 (The Predictive Index : PI) พื้นที่น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมอบรมโครงการ ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

     จุดมุ่งหมายของ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     - รู้จุดเด่น...เพื่อการพัฒนาต่อยอดและสามารถแก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

     - เข้าใจเพื่อนร่วมเดินทาง...ที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคข้างหน้าไปด้วยกัน ไม่เกิดความโดดเดี่ยวและเดียวดาย

     - มองเห็นเป้าหมาย...สู่ความสำเร็จบนจุดร่วมเดียวกัน ได้อย่างชัดเจน

การขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น

จำเป็นต้องมีสรรพกำลังของบุคลากรทั้งหมด

มาร่วมกันพัฒนา ซึ่งการรวมพลังให้องค์กร

เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมดุลเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ เราต้องให้บุคลากรในองค์กร “รู้จักตน

รู้จักทีม และรู้จักองค์กร”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา