โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ทอดถวายกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ทอดถวายกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 ตุลาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          29 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และศรัทธาสาธุชน ทอดถวายกฐินร่วมบุญ ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565 ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ตลอดจนนำปัจจัยที่หน่วยงาน องค์กร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินธรณีสงฆ์
          สำหรับการถวายกฐิน เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ในปี 2565 มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา โดยได้รับเมตตาจากพระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มียอดร่วมทำบุญ จำนวน 883,984.62 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.)
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
          ที่มาของข่าว :พรรณษา  เรือนน้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา