โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 2,300  คน   ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่   จากนั้นเป็นการเสวนาแนะนำและให้โอวาทโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา เป็นผู้ดำเนินรายการ และการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน รวมถึงข้อมูลการให้บริการสารสนเทศโดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการแนะนำข้อมูลจากกองพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา

        โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ความว่า “ต้องขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาในระดับปริญญาเป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น อยากขอให้นักศึกษาตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นรากฐานและประสบการณ์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคต ขอให้นักศึกษาทุกคนใช้ชีวิตในรั้วราชมงคลล้านนาอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษา และเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างสมภาคภูมิ”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา