โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน รับการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า น่าน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน รับการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมenlightened

enlightenedหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า น่าน enlightened

          วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร 
          โดยรับการตรวจรับรองหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ มีตัวแทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางสาวโสภาวรรณ พรหมจักร และนายพงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ  ห้องเอื้องจำปา อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน รับการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา