โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้าตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) หารือร่วมอบจ.ลำปาง สวทช. สร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เดินหน้าตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) หารือร่วมอบจ.ลำปาง สวทช. สร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ลำปางพร้อมด้วย ผศ.สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าแผนงานชุดโครงการวิจัย ชุมชนนวัตกรรม (บพท.) และคณะนักวิจัย มทร.ล้านนาร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) จังหวัดลำปาง

                ผศ.สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าแผนงานชุดโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า “การประชุมหารือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่มี สวทช. เข้ามาร่วมกันผลักดันการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ของจังหวัดลำปาง โดยในที่ประชุมมีการหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งทาง มทร.ล้านนา จะสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการบริการวิชาการ  การศึกษา การวิจัย ในส่วนของอบจ.ลำปาง ที่เป็นหน่วยงานเริ่มต้นของโครงการนี้จะสนับสนุนงบประมาณและพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ และทางสวทช.นั้นจะสนับสนุนข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉะริยะ ร่วมสร้างการเรียนรู้ smart farm ของจังหวัดลำปาง ซึ่งหากศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเกษตรวิถีชุมชนนวัตกรรมและจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไปและเกษตรกรของจังหวัดลำปาง”


คลังรูปภาพ : 1 กุมภาพันธ์ 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา