โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พร้อมเปิดพื้นที่น่านเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ผสานศาสตร์พระราชา ผู้ว่าฯน่าน เปรยขอช่วยกันต่อยอดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประชาชน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พร้อมเปิดพื้นที่น่านเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ผสานศาสตร์พระราชา ผู้ว่าฯน่าน เปรยขอช่วยกันต่อยอดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประชาชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 15 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหารือในการเป็นส่วนสนับสนุนงานวิชาการ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนที่ครอบคลุม 6 เขตจังหวัด ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร ซึ่ง มทร.ล้านนา น่าน เป็นพื้นที่การศึกษาที่สำคัญของ มทร.ล้านนา อีกแห่งหนึ่ง ที่ได้สร้างบัณฑิตคุณภาพมากมาย โดยเฉพาะบัณฑิตด้านเกษตรกรรม ที่ได้เข้าในการช่วยเหลือชุมชน สังคม ประเทศ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงได้ให้ความสำคัญในการเป็นพันธมิตรด้านการศึกษา เพื่อการบูรณาการให้ความร่วมมือแก่จังหวัดเสมอมา ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนา มทร.ล้านนา น่าน ในอนาคตต่อไปจากนี้นั้น คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจ ที่จะส่งเสริม ต่อยอด การพัฒนางานวิชาการ ด้วยการสร้างงานทางการศึกษาผ่านการสร้าง พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ โดยมุ่งใช้ความเข้มแข็งของทรัพยากรที่มี ไม่ว่าจะเป็น ความเชี่ยวชาญของบุคลากร งานวิชาการองค์ความรู้ ผสานกับการใช้แนวคิดตามศาสตร์พระราชา รวมถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฏรบนพื้นที่สูง เพื่อการส่งเสริมการสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การพัฒนาเรื่องสมุนไพร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคมและพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ ผ่านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้ให้กับเด็กชุมชนพื้นที่สูง ได้มีโอกาสในการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าทันและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อก่อเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สู่การสร้างพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน สังคมต่อไป"

         ซึ่งทางผู้ว่าราชการ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ทางคณะผู้บริหารว่า "มทร.ล้านนา มีความสามารถด้านงานวิชาการอย่างหลากหลาย และเป็นสถาบันทางการศึกษาที่คอยช่วยเหลือแก่ทางจังหวัดเสมอมา การใช้งานวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน ให้ชุมชน สังคมได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงต้องทำให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพราะจะช่วยให้ชุมชน สังคมเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และหากทางมหาวิทยาลัยจะต้องการให้ทางจังหวัดช่วยเหลือในสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่น่าน ทางจังหวัดยินดีและพร้อมจะให้การช่วยเหลือ"

   และเนื่องในโอกาส ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวอวยพร แก่คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เพื่อเป็นสิริมงคล อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา