โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในรูปแบบออนไลน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' โดยผู้แทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจาก 6 พื้นที่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว  ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีได้กล่าวมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรพร้อมด้วยโล่ที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้อง Knowledge theater ชั้น 6 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/jAFEOVoC0CM )
โดยในปีงบประมาณ 2564 มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 46 ราย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรา    ปลัดคุณ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์    ทวีวิทยาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อาจารย์วิสุทธิ์    บัวเจริญ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อาจารย์อเนก    อินทะเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อาจารย์ฉัตรชัย    เลาวกุล    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อาจารย์นินนาท    อ่อนหวาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรึงจิต    นพรัตน์ไกรลาศ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์    จรรย์สืบศรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อาจารย์ประสิทธิ์    อินทร์จันทร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ  ภักดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์วาสนา  สายมา  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อาจารย์ธรรมนูญ    นิลวรรณ    คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
นายหวาด  หลักดี    ช่างไม้ประจำสำนักงานอธิการบดี 
นายประจัน ปัญโย    พนักงานทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงใหม่
นางสุมาลี  ขลิบเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
นายชาย    มะโนคำ    พนักงานขับรถยนต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
นางมาลี    ราชเครือ    พนังานพิมพ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
นายยงยุทธ  อินคำต๊ะ  พนักงานทั่วไป    สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
นายแสวง  ใจโน พนักงานทั่วไป สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
นางศิริมาศ  สวนพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี    สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
นางรุ่งนภา  จันทร์ปุ่ม  นักวิชาการเงินและบัญชี/ชำนาญการ  สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
นายณัฐพัชร์  โกอินต๊ะ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ตาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์    มโนสืบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
อาจารย์พิพัฒน์  โรจน์บุญยนนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล    กูลศิริศรีตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก
อาจารย์พิมพ์ภัช    โรจน์บุญยนนท์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา  เทพมณี    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
อาจารย์จักรรัฏฐ์    ธรรมจิต     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
อาจารย์กัลยา สุวรรณวิไล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
นางทองเพียร  มะโนคำ  มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ    นพนาคร     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
อาจารย์อภินันท์    จิตรเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง
นางพิสมัย  กฤตยาวัฒนกุล    พนักงานพิมพ์  มทร.ล้านนา ลำปาง
อาจารย์อัศรา โรจนพิบูลธรรม  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
นางชาญ    พรมฟอง    แม่บ้าน    มทร.ล้านนา พิษณุโลก
อาจารย์ปิยะศักดิ์  คงวิริยะกุล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิฐิมา    เฉลิมแสน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
อาจารย์ยรรยง  เฉลิมแสน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
อาจารย์กมลศักดิ์    รัตนวงษ์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
นายเลี้ยง   ครุตช่วง  พนักงานทั่วไป    มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์    เหลี่ยมโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน
นางอัมพร  นนทเสน  ผู้ช่วยช่างไม้  มทร.ล้านนา น่าน
นายศิริพงศ์  ปัญญาสิทธิ์  พนักงานการเกษตร  มทร.ล้านนา น่าน
นายไพย์ลบ  มุตะกาศ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  มทร.ล้านนา น่าน
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา