โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯจัดแสดงผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะศิลปกรรมฯจัดแสดงผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยน ด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดนิทรรศการและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ เป็นการสรุปการเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยน ในภาคเรียนที่ 2  ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนา เป็นแรงบันดาลใจต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลงาน แสดงถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทย-จีน อย่างงดงาม

          ส่วนในภาคบ่ายวันเดียวกัน ทางคณะได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 16 มีนาคม 2563 จำนวน 30 คน ในหลักสูตรทัศนศิลป์ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ณ ห้องประชุม อาคารภูมิปัญญาล้านนา โดยมี ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอน ร่วมกิจกรรมพร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน จากการดำเนินโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา

-ขอบคุณภาพ /ข้อมูล ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา