โลโก้เว็บไซต์ มรภ.ยะลา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ ในส่วนงานประกันคุณภาพฯ มทร.ล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มรภ.ยะลา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ ในส่วนงานประกันคุณภาพฯ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 19 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี อาจารย์สุรีพร ใหญ่สง่า รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล แก่อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ  

      สำหรับสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา  มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบและกลไกและการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ปี 2545 อันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในประปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในยุคอุตสาหกรรม 4.0  เป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติด้านอุตสาหกรรม และที่ยอมรับของสถานประกอบการ

    สอบถามข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เลขที่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1121 , โทรสาร : 0 5321 3183ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา