โลโก้เว็บไซต์ 24-25 ต.ค.62 สวพ.ลงพื้นที่ประชุมยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

24-25 ต.ค.62 สวพ.ลงพื้นที่ประชุมยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกลยุทธ ยุทธศาสตร์การวิจัย มทร.ล้านนา และลงพื้นที่สำรวจห้องปฏิบัติการงานวิจัย
          โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน  ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน กล่าวต้อนรับประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. ประจำปีงบประมาณ 2564 และมีการนำเสนอแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
          ส่วนในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจห้องปฏิบัติการงานวิจัย ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มทร.ล้านนา พิษณุโลก โดยมีผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัย วางแผนนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และแนวทางการดำเนินงานวิจัย ตามยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนาในประเด็น Platform, Program, Objective Key Results (OKR) รวมไปถึงการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัย ทิศทางบทบาทและโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแนวทาง อววน. และสกสว. และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานงานวิจัยพื้นที่พิษณุโลก และนำเสนอแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานงานวิจัยพื้นที่พิษณุโลก และนำเสนอแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ถนอมวงศ์ และทีมงาน
          การประชุมครั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา