โลโก้เว็บไซต์ UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 6739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023 จากหน่วยงาน/สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกที่ประสงค์รับงบประมาณสนับสนุนจาก UNESCO เพื่อดำเนินโครงการใด ๆ ในสาขาที่อยู่ภายใต้แผนงานของ UNESCO โดยโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. โครงการระดับประเทศ (National) จะได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 26,000 เหรียญสหรัฐ
2. โครงการระดับอนุภูมิภาค (Subregional) หรือระหว่างภูมิภาค (Interregiornal) จะได้รับงบประมาณ สนับสนุนไม่เกิน 28,000 เหรียญสหรัฐ และต้องมีหนังสือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศ
3. โครงการระดับภูมิภาค (Regional) จะได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 38,000 เหรียญสหรัฐ และต้องมีหนังสือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 3 ประเทศ

     หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะจัดส่งขอเสนอโครงการข้างต้น และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการไปที่กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ พร้อมทั้งสําเนาแจ้งที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ panida.tcp5Lucksa.go.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม Programme of Participation in the activities of Member States for 2022-2023 - UNESCO Digital Library


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา