โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 22395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

  1. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  2. การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของลูกค้าในสามจังหวัด EEC
  3. การแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของร้านอาหาร บริเวณสถานศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  4. การกระจายของฝุ่น และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายจากฝุ่น ของผู้ปฏิบัติงานในโรงอิฐมอญ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  5. การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ต้นแบบภายใต้ต้นแบบนักจัดการขยะ
  6. แผนการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านพันนาใต้แบบมีส่วนร่วม
  7. คุณภาพการบริการของธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาหลังการใช้บริการบ้านเช่าในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  8. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ “คงคุณ”


สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

เปิดอ่านบน thaijo

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา