โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 0 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  30  พฤษภาคม 2562  เวลา  14.00 น. ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 112 มาตรา 113   และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อทำการตรวจสอบการจับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี  ที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ในปีงบประมาณ 2561


ขอบคุณภาพจาก นเรศ  เขียวมี

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา