โลโก้เว็บไซต์ รายวิชาการจัดการฟาร์ม จัดกิจกรรมโครงการ

รายวิชาการจัดการฟาร์ม จัดกิจกรรมโครงการ "การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการฟาร์มเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง" เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา