โลโก้เว็บไซต์ 26.2.63 สาขาการจัดการธุรกิจพานักศึกษาดูงานการบริหารฟาร์มเพาะเห็ด  ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

26.2.63 สาขาการจัดการธุรกิจพานักศึกษาดูงานการบริหารฟาร์มเพาะเห็ด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา