โลโก้เว็บไซต์ ประชุมแผนงาน สวพ. ปี 63 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมแผนงาน สวพ. ปี 63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาการประชุมแผนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2563
วันที่ 1 พ.ย. 62 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัและพัฒนา จัดประชุมแผนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2563 เพื่อขับเค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา