โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-05 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-01-05

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 นางเนาวเรศ ตาปวง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับมอบเกียรติบัตรจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน      โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านมอบให้แก่หน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา และได้รับอนุมัติโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีขอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และนายพิศิษฐ์ พรหมอารีย์ หัวหน้างานบริการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระดับสนามแข่งขัน ในการเตรียมความพร้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา