โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


หลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            Click

ข้อมูล : หลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

          อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

          Dr.Ekarat  Chauumeiad

          หัวหน้าหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          วศ.ด. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          ค.อ.ม. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า

  

          อาจารย์ วริศ  จิตต์ธรรม

          Mr. Warit  Jittham

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          ค.อ.ม. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง

          

 

          อาจารย์ กิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์

          Mr.Kittisak Srisawas

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          ปร.ด. : วิศวกรรมไฟฟ้า (ลาศึกษาต่อ)

          วศ.ม. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          อส.บ./วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า

 

          อาจารย์ ดร.เดือนแรม  แพ่งเกี่ยว

          Dr.Duanraem Phaengkieo

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          ปร.ด. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          วศ.ม. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า

 

          อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี บุญญฤทธิ์  วังงอน

           Acting Sub Lt. Bunyarit  Wangngon

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          ปร.ด. : วิศวกรรมไฟฟ้า (ศึกษาต่อ)

          วศ.ม. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า

 

          อาจารย์ ธนายุทธ  ไพศาลอัศวเสนี

          Mr. Thanayut Phaisanatsawasenee

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          วศ.ม. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า

          

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา