โลโก้เว็บไซต์ รับมอบรถฝึกเพื่อใช้ในการเรียน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับมอบรถฝึกเพื่อใช้ในการเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนารับมอบรถฝึกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
        วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแมน  ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกขอบคุณ นายเกษม  กันเกตุ ที...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา