โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก คณบดีศิลปกรรมฯ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก คณบดีศิลปกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และ คณบดีคณะศิลปกรรมฯ
คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งคณบดี ได้แก่ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา