โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการโครงการประเมินความก้าวหน้าโครงการ TRM ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กำหนดการโครงการประเมินความก้าวหน้าโครงการ TRM ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 พฤษภาคม 2566 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 34 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 พฤษภาคม 2566 - 22 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไลต์ เชียงใหม่ ห้องประชุมไอบิส 3 ชั้น 8
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ร่วมกับนักวิจัย หัวหน้าโครงการ มทร.ล้านนา จำนวน 22 โครงการ ได้เข้าร่วมการตรวจติดตามประเมินความก้าวหน้าโครงการ TRM ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูปและพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM-plus) นำโดย คณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ 2.น.ส.วารุณี กี่เอี่ยน 3.ดร.วลัญช์ รักพุ่มชลิต 4.ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี 5.ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 6.ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง

ทั้งนี้ ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา ได้กล่าวต้อนรับแก่คณะกรรมการในตรวจประเมินในครั้งนี้  โดย มทร.ล้านนาได้รายงานความก้าวหน้า ทั้งหมด 22 โครงการ โดยแบ่งเป็นการรายงานรูแปบบออนไลน์ จำนวน 11 โครงการ และ รายงานรูปแบบออนไซต์ จำนวน 11 โครงการ และทุกโครงการมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับคำแนะนำต่างๆและข้อเสนอเเนะจากคณะกรรมการเพื่อให้ปรับปรุงและนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา