โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรกองการศึกษา | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บุคลากรกองการศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก
นางสุทินา พึ่งทอง

นางสุทินา พึ่งทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1115

อีเมล : aoy_9@rmutl.ac.th

รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา
นางสาวรัชนีกร แรงขิง

นางสาวรัชนีกร แรงขิง

หัวหน้างานงานวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1120

อีเมล : -

นางศิริลักษณ์ เสน่หา

นางศิริลักษณ์ เสน่หา

หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1154

อีเมล : warangkana@rmutl.ac.th

นางสาวพาฝัน ปิ่นทอง

นางสาวพาฝัน ปิ่นทอง

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1102

อีเมล : pafun_numnim@rmutl.ac.th

นายอำนาจ ชื่นแสนมอญ

นายอำนาจ ชื่นแสนมอญ

หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1148

อีเมล : amnat@rmutl.ac.th

งานบริหารงานทั่วไป -
นางสุทินา พึ่งทอง

นางสุทินา พึ่งทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1115

อีเมล : aoy_9@rmutl.ac.th

นางสาวลินดา มุ่งชนะ

นางสาวลินดา มุ่งชนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1134

อีเมล : linda@rmutl.ac.th

งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -
นางศิริลักษณ์ เสน่หา

นางศิริลักษณ์ เสน่หา

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1160

อีเมล : sirilux12@rmutl.ac.th

นางจรรยา มีคำ

นางจรรยา มีคำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางธิติมา ด้วงรอด

นางธิติมา ด้วงรอด

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายณัฎฐภัทร มาแดง

นายณัฎฐภัทร มาแดง

ช่างเทคนิคสื่อสาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายคงกช กาบจันทร์

นายคงกช กาบจันทร์

ช่างเทคนิค


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา -
นายอำนาจ ชื่นแสนมอญ

นายอำนาจ ชื่นแสนมอญ

หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : amnat@rmutl.ac.th

นางสาวพีรยา สอนอ้น

นางสาวพีรยา สอนอ้น

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวศรัญญา งามกระบวน

นางสาวศรัญญา งามกระบวน

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวพิรานันท์ นามมุลตรี

นางสาวพิรานันท์ นามมุลตรี

พยาบาล


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

งานส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ -
นางสาวรัชนีกร แรงขิง

นางสาวรัชนีกร แรงขิง

ปฏบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

งานส่งเสริมวิชาการ -
นางสาวพาฝัน ปิ่นทอง

นางสาวพาฝัน ปิ่นทอง

หัวหน้างานวิชาการ


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1102

อีเมล : pafun_numnim@rmutl.ac.th

นางสาวภัทรพร ชัยสิทธิ์

นางสาวภัทรพร ชัยสิทธิ์

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล/หัวหน้าหลักสูตรตำราเรียน


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1112

อีเมล : oil_oil@rmutl.ac.th

นางสาวศิริมาศ ก้อนจ้อย

นางสาวศิริมาศ ก้อนจ้อย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1112

อีเมล : sirimas@rmutl.ac.th

นางสาวงามเนตร สุวรรณโชติ

นางสาวงามเนตร สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1112

อีเมล : ngan_net@rmutl.ac.th

นายสมชนก ศรลัมพ์

นายสมชนก ศรลัมพ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 055-298437 - 40 ต่อ 1112

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา