โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม/กำหนดการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรม/กำหนดการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567


แจ้งนักศึกษาใหม่ ที่ชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2567 แล้ว ทุกราย ของทุกรอบการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2567  นักศึกษาใหม่ ทุกราย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสุขภาพ และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 โดยจะแจ้งรายละเอียด กำหนดการ สถานที่จัดกิจกรรม การแต่งกาย ฯลฯ ในเว็บไซต์นี้

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

Q (ถาม) : ถ้าชำระเงินค่าเทอมแล้ว ต้องทำอะไรต่อ???

A (ตอบ) : ให้รอทำกิจกรรมต่อไปนี้

ขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศวันที่และเวลาดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม ณ เวลานี้ได้ ให้นักศึกษาเข้ามาดูข้อมูล ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์นี้อย่างใกล้ชิด ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 67

1.การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
เริ่มเข้ากรอกข้อมูลรายงานตัวในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

2. - วีดีทัศน์ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
    - การลงทะเบียนเรียน  (วันที่ 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567)
    - แผนการเรียนประจำภาคการศึกษาที่  1ปีการศึกษา  2567

3.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
   วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

4.พบอาจารย์ที่ปรึกษา(วันที่ 22 มิถุนายน 2567 หรือ 26 มิถุนายน 2567)
   - คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

5.- เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567  (วันที่ 24 มิถุนายน 2567)
   - ตรวจสุขภาพ และถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา (วันที่ 29 มิถุนายน 2567)

6.เรียนปรับพื้นฐาน    (กำหนดวันและเวลาเรียนเป็นไปตามตารางเรียนของแต่ละคณะ)
การแต่งการวันเรียนปรับพื้นฐาน : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯและชุดอื่น ๆ ตามแต่ละคณะ

   (ให้นักศึกษาแต่ละคณะติดตามดูกำหนดการ/ตารางเรียนได้ที่นี่อย่างใกล้ชิด)
- นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567  (คลิกดูตารางเรียนที่นี่)
- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 (คลิกดูตารางเรียนที่นี่)
- นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มิถุนายน 2567 (คลิกดูตารางเรียนที่นี่)

7.การแต่งกายชุดนักศึกษา

8.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

9.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

10. ระบบค้นหารหัสนักศึกษาใหม่/RMUTL Acount

11. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา