โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม/กำหนดการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2566 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรม/กำหนดการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2566


แจ้งนักศึกษาใหม่ ที่ชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2566 แล้ว ทุกราย ของทุกรอบการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2566  นักศึกษาใหม่ ทุกราย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยจะแจ้งรายละเอียด กำหนดการ สถานที่จัดกิจกรรม การแต่งกาย ฯลฯ ในเว็บไซต์นี้

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

Q (ถาม) : ถ้าชำระเงินค่าเทอมแล้ว ต้องทำอะไรต่อ???

A (ตอบ) : ให้รอทำกิจกรรมต่อไปนี้

ขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศวันที่และเวลาดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม ณ เวลานี้ได้ ให้นักศึกษาเข้ามาดูข้อมูล ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์นี้อย่างใกล้ชิด ก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 66

1.การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  คลิกเพื่อดูรายระเอียดการเตรียมรายงานตัวที่นี่

2. - อบรมเตรียมความพร้อมการใช้ระบบทะเบียน ซ้อมลงทะเบียน(ออนไลน์)
     (ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พ.ค. 2566 / ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย. 2566)
    - การลงทะเบียนเรียน (วันที่ 19 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566)

3.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(เดือน มิ.ย. 2566 กำหนดวันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
   ( วันที่ 16 มิ.ย. 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป )

4.พบอาจารย์ที่ปรึกษา(เดือน มิ.ย. 2566 กำหนดวันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
   (วันที่ 16 มิ.ย. 2566 เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป)
   - คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

5.- เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (19 มิถุนายน 2566)
   - ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา (วันที่ 28 มิ.ย. 2566)

6.เรียนปรับพื้นฐาน (วันที่  12  มิ.ย. 2566  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป กำหนดวันและเวลาเรียนเป็นไปตามตารางเรียนของแต่ละคณะ)
   
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

    คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
     

7.การแต่งกายชุดนักศึกษา

8.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

9.ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566

10. ระบบค้นหารหัสนักศึกษาใหม่/RMUTL Acount

11. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา