โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ / พระราชกฤษฎีกา / พระราชบัญญัติ | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ / พระราชกฤษฎีกา / พระราชบัญญัติ


1. พระราชกฤษฎีกา

    1.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2554 (A1)

    1.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  (A2)

2. ประกาศ/กระทรวงศึกษาธิการ

    2.1 ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา 2553  (B1)

    2.2 หลักฐานการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)  (B2)

    2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560 (ฺB3)

    2.4 กฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549

    2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2550

3. ข้อบังคับ มทร.ล้านนา

    3.1 ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2551  (C1)

    3.2 ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาประกาศณียบัตร พ.ศ.2551  (C2)

    3.3 ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  (C3)

    3.4 ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552  (C4)

    3.5 ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  (C5)

    3.6 ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  (C6)

    3.7 ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยวินัยนักศึกษา  (C7)

    3.8 ข้อบังคับมทร.ล้านนาว่าด้วยสภาวิชาการ(ฉบับที่ 2)  (C8)

    3.9 ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2555  (C9)

    3.10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555  (C10)

    3.11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษา พ.ศ.2556  (C11)

    3.12 ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

4. ระเบียบ มทร.ล้านนา

    4.1 ระเบียบ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการสอบ  (D1)

    4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2552  (D2)

    4.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ  (D3)

    4.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556  (D4)

    4.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ.2561

5. ประกาศ มทร.ล้านนา

    5.1. หลักสูตร

           5.1.1 แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชา  (E1)

           5.1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนร่วม  (E2)

           5.1.3 เกณฑ์กำหนดรหัสรายวิชา  (E3)

           5.1.4 เกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  (E4)

           5.1.5 เกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  (E5)

    5.2. นักศึกษา

           5.2.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา พ.ศ. 2559  (E6)

           5.2.2 การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 และ 2553  (E7)

           5.2.3 หลักเกณฑ์การถ่ายรูป พ.ศ. 2562  (E8)

           5.2.4  แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.2558  (E9)

           5.2.5 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559  (E10)

           5.2.6 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2560  (E12)

           5.2.7 แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโอนย้าย พ.ศ. 2560  (E13)

           5.2.8 ประกาศ นโยบายการรับ นศ.พิการ 2555  (E14)

           5.2.9 ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี  (E59)

           5.2.10 ประกาศเกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560  (E60)

           5.2.11 ประกาศเรื่องการแก้ไขคำนำหน้านาม ยศ ชื่อ และนามสกุล ในใบแสดงผลการศึกษา และหนังสือรับรองคุณวุฒิ พ.ศ. 2560  (E62)

           5.2.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา พ.ศ. 2559

           5.2.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561

           5.2.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 ฉบับที่ 2  (E65)

           5.2.15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 ฉบับที่ 3  (E66)

           5.2.16 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ยกเลิกการใช้รูปถ่ายประกอบการขอเอกสารการศึกาษา พ.ศ. 2562

    5.3. ปริญญาบัตร

           5.3.1 การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2553  (E15)

           5.3.2 การแต่งกายและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  (E16)

           5.3.3 การแต่งกายและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  (E17)

           5.3.4 การขอแก้ไขคำนำหน้านามในใบรายชื่อสำหรับการขานนามบัณฑิต ฉบับ 2 พ.ศ.2559  (E18)

           5.3.5 แนวปฏิบัติการให้เหรียญเกียรนิยมกรณีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน พ.ศ. 2562

    5.4. การเงิน 

           5.4.1 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมประดับปริญญาตรี 2552  (E19)

           5.4.2 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมประดับบัณฑิตศึกษา2556  (E20)

           5.4.3 ค่าตอบแทนในการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. 2556  (E21)

           5.4.4  การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา  (E22)

           5.4.5  การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  (E23)

           5.4.6  การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน  (E24)

           5.4.7  อัตราค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2560  (E25)

           5.4.8  การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  (E26)

    5.5. การเรียนการสอน

           5.5.1 ข้อปฏิบัติในการสอบ  (E27)

           5.5.2 เกณฑ์มาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา  (E28)

           5.5.3 การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  (E29)

           5.5.4 แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน  (E30)

           5.5.5 คู่มือการเทียบโอน มทร.ล้านนา  (E31)

           5.5.6 แนวปฎิบัติการจัดการศึกษาและการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับประญญาตรีสำหรับนักศึกษากลุ่มเทียบโอน2556  (E32)

           5.5.7 การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในคณะ พ.ศ. 2556  (E33)

           5.5.8 แนวปฏิบัติการโอนหน่วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556  (E34)

           5.5.9 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏร หรือไม่มีสัญชาติไทย  (E35)

           5.5.10 แนวปฎิบัติการนับชั่วโมงรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (E36)

           5.5.12 แนวปฏิบัติการสอนชดเชย  (E38)

           5.5.13 แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา  (E39)

           5.5.15 การแก้ไขระดับคะแนนไม่สมบูรณ์(มส.) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  (E41)

           5.5.16 แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (E42)

           5.5.17 หลักเกณฑ์การจัดผู้สอนในรูปแบบบูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไป  (E43)

           5.5.18 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2559  (E44)

           5.5.19 ประกาศแนวปฏิบัติการนับชั่วโมงวิทยานิพนธ์  (E45)

           5.5.20 การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในคณะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558  (E46)

           5.5.21 การเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเทียบโอนผลการเรียน 2560  (E47)

           5.5.22 หลักเกณฑ์การจัดผู้สอนแบบผู้สอนร่วมเป็นทีม (Team Teaching) ในระดับบัณฑิตศึกษา 2560  (E48)

           5.5.23 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block course) 2560  (E49)

           5.5.24 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการจ้างอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  (E61)

           5.5.25 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสอบกรณีวันสอบตรงกับวันหยุดราชการ พ.ศ.2561  (E64)

           5.5.26 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2)

    5.6 รหัสนักศึกษา

          5.6.1 การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553  (E50)

          5.6.2 การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554  (E51)

          5.6.3 การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555  (E52)

          5.6.4 การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  (E53)

          5.6.5 การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559  (E54)

          5.6.6 การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  (E55)

          5.6.7 การกำหนดรหัสนักศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

          5.6.8 การกำหนดรหัสนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562

    5.7 ถอนชื่อนักศึกษาจากทะเบียนนักศึกษา

          5.7.1 ประกาศถอนรายชื่อประจำภาคการศึกษา 2/2559  (E56)

    5.8 ปฏิทิน

          5.8.1 การเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2560  (E58)

    5.9 อื่นๆ

          5.9.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563

6. คำสั่ง มทร.ล้านนา

         6.1 แต่งตั้งนายทะเบียน ปี 2556  (F1)
         6.2 แต่งตั้งนายทะเบียน ปี 2557  (F2)
         6.3 แต่งตั้งนายทะเบียน ปี 2560  (F3)

          6.4 คณะกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (F4)

          6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (F5)

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา