โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา


          ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 บัญญัติให้การแบ่งส่วนราชการเป็น กอง ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ดังนี้

 (1) กองการศึกษาพิษณุโลก

     (2) กองบริหารทรัพยากรพิษณุโลก

            กองการศึกษา พิษณุโลก เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พิษณุโลก ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้ มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโดยพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการเป็นงานในกองการศึกษา  พิษณุโลก สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดังต่อไปนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกอง

2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่ของกอง

3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของกอง

4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของกอง

5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง

6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของกอง

7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล

2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมวิชาการ

3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับสมัครนักศึกษา

4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา

5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา

2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแนะแนวศิษย์เก่าสัมพันธ์

5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ

7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย

2) ดำเนินการเกี่ยวกับบริการวิชาการ

3) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ

4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด

2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานระบบเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์

3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา