โลโก้เว็บไซต์ บริการสำหรับนักศึกษา | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บริการสำหรับนักศึกษา


 นักศึกษาใหม่

 • Powerpoint งานวิชาการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563)
 • คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563
 • แผนการเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2563
 • ค้นหานักศึกษาปัจจุบัน
 • แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเรียนดี
 • แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559
 • ระบบทะเบียนนักศึกษา
 • กยศ.กองทุนกู้ยืมการศึกษา
 •  บริการสนับสนุนการศึกษา

 • ระบบทะเบียนนักศึกษา
 • กยศ.กองทุนกู้ยืมการศึกษา
 • ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (E-job)
 • บริการสารสนเทศ

 • สมัคร RMUTL Account
 • ตรวจสอบ RMUTL Account
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTL Account
 • RMUTL Mail (Office365)
 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • บริการเครือข่าย VPN
 • บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ให้คำปรึกษาด้าน IT
 • ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา