โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ติดต่อสอบถาม


กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก : 52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0 5529 8437-40 , โทรสาร : 0 5526 2789

ทาง facebook : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

หน่วยงาน

เบอร์ภายใน

สำนักงานกองการศึกษา

1134

งานส่งเสริมวิชาการ

1102

► งานทะเบียนและประมวลผล

1112

งานส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ

1120

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

1148

► งานกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

1145

► งานพยาบาล

1132

► งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1133

งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1155

► งานห้องสมุด

ชั้น 3 [1160]  ชั้น 4 [1161]

► งานบริการสารสนเทศ

1172

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา