โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำคัญแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ข้อมูลสำคัญแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


1. กรอกประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศีกษาใหม่และส่งหลักฐานออนไลน์

( 7 – 14 มิถุนายน 2564 )

*ให้ดำเนินการเข้ากรอกประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน์ ภายในวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2564 ได้ที่
https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance64/student_id/idstd_plc.php

**ขั้นตอนกรอกประวัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในระบบทะเบียนกลางและส่งเอกสารรายงานตัวที่งานทะเบียน

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210608151033_52161.pdf

**ดูคลิปวีดีโอสาธิต การกรอกประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และการส่งเอกสารรายงานตัว ออนไลน์  ปีการศึกษา 2564 ได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=q_wdpKmfojc&feature=youtu.be

 

2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์ (11 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 – 12.00 น.)

 

3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ (11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

 

4. การเข้าใช้งาน E-mail และการเข้าระบบการเรียนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียน

5. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (14 มิถุนายน 2564)

6. การแต่งกายชุดนักศึกษา

 

7. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

หมายเหตุ  กำหนดการรายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน คณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา