โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 เมษายน 2566 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การจดบันทึกคู่มือปฏิบัติการสอน การประเมินผลการปฏิบัติการสอนตามเกณฑ์ใหม่ของคุรุสภา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบ เพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ให้ผ่านการประเมินสำหรับยืนประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ ที่มีความสำคัญต่อผู้เรียน และไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับชั้นปี 5 ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม B ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ภาพ-ข่าว โดย อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา