โลโก้เว็บไซต์ จำนวนสถิตินักศึกษา  คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา และตารางสอนรายบุคคล   ปีการศึกษา  2565 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จำนวนสถิตินักศึกษา คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา และตารางสอนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566 โดย งามเนตร สุวรรณโชติ จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จำนวนสถิตินักศึกษา  คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา

และตารางสอนรายบุคคล   ปีการศึกษา  2565

จำนวนสถิตินักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2565

จำนวนสถิตินักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2565

คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา  ปีการศึกษา  2565

 

ตารางสอนรายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการการเกษตร

                                     สาขาวิทยาศาสตร์

                                    หลักสูตรพืชศาสตร์

                                    หลักสูตรสัตวศาสตร์

                                    หลักสูตรประมง

                                    หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร

                                    หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                                    หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

              คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

                                 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

                                 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

 

             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

                               หลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                               หลักสูตรบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ

                              หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 

ตารางสอนรายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการการเกษตร

                             สาขาวิทยาศาสตร์

                             หลักสูตรพืชศาสตร์

                             หลักสูตรสัตวศาสตร์

                             หลักสูตรประมง

                             หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร

                             หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                            หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

                         หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

                         หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

                         หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

 

            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

                          หลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                         หลักสูตรบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ

                         หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา