โลโก้เว็บไซต์ แผนการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  ปีการศึกษา  2565 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แผนการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565 โดย งามเนตร สุวรรณโชติ จำนวนผู้เข้าชม 1257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา 2565

                  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ 51/2565  ประจำปีการศึกษา  2565

                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

                               หลักสูตรพืชศาสตร์

                               หลักสูตรสัตวศาสตร์

                               หลักสูตรประมง

                               หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร

                               หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                               หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

                       คณะวิศวกรรมศาสตร์

                               หลักสูตรช่างยนต์

                               หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

                               หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

                               หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

                         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

                               หลักสูตรบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ

                               หลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                               หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา