โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ 2 พันธมิตร มทร.ธัญบุรีและบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ ในการร่วมวิจัย สนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จับมือ 2 พันธมิตร มทร.ธัญบุรีและบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ ในการร่วมวิจัย สนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องMeeting Room อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ศีลศริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจสามฝ่าย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตและแปรรูปกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล   Pesident and Group CEO บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด  เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงหรือกัญชาและสารสกัดจากต้นกัญชา สำหรับการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน (เรียกรวมกันว่า กรมแพทย์ฯ)  การท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์ พาณิชย์  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปลูกกัญชง กัญชา การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการปลูกกัญชาภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านยา อาหาร อาหารเสริม อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคอื่น 

            อีกทั้งยังเป็นการวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะยารักษาโรค ยาสมุนไพร ยาหรือครีมเพื่อใช้ทา น้ำมัน อาหารเสริม วิตามินและจัดตั้งโรงงาน สถาบันหรือศูนย์วิจัยเพื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และยังจะร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลและยังจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต สกัดและแปรรูป ดอก ใบ กิ่ง ราก เมล็ดพันธุ์ ต้น ตามแนวทางและขอบเขตของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

              ทั้งนี้ยังจะเป็นการร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องในการผลิต การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากโครงการที่ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงการแพทย์ฯ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ อุตสาหกรรม วิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ ภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านคำปรึกษาทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ทั้งสามฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมควร หรือเห็นชอบร่วมกันในอนาคตซึ่ง ความร่วมมือครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง โปรแกรม Zoomเพื่อรักษาระยะระห่างตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

                  สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นถือโอกาสอันดีที่ทั้งสามหน่วยงานจะได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ฯ ของพืชกัญชา กัญชง ทีจะนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ในวงการแพทย์และสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้เกิดกับวงการศึกษาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ต่อวงการแพทย์ต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา