โลโก้เว็บไซต์ ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มกราคม 2564 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กรอกในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

และสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชากรอกระบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ

ที่เว็ปไซต์ http://ejobs.rmutl.ac.th  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเหตุ 1. ทุกท่าน ให้พิมพ์ใบยืนยันการกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มายื่นในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละพื้นที่

             2. สำหรับผู้ที่ตอบมีงานทำ จะต้องพิมพ์เอกสารจำนวน 2 ใบ คือ 1.ใบยืนยันการกรอกภาวะการมีงานทำ (ให้นำมายื่นวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละพื้นที่ )  2.หนังสือราชการ ให้ท่านนำหนังสือราชการไปให้ผู้บังคับบัญชาของท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

             3. กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักพระราชวัง หากทราบกำหนดการแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา