Website logo รับเรื่องร้องเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องร้องเรียน

ชื่อผู้ร้องเรียน
รหัสประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์

หัวข้อเรื่องร้องเรียน
หัวข้อ
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
หลักฐาน
เลือกไฟล์
ยังไม่มีหลักฐาน ( ถ้ามี )
สามารถเลือกได้หลายไฟล์ แต่แสดงชื่อไฟล์ที่เลือกแค่ไฟล์เดียว

ขั้นตอนการร้องเรียน คลิกเพื่ออ่าน !!
ขั้นตอนร้องทุกข์ คลิกเพื่ออ่าน !!
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกเพื่ออ่าน !!

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา