โลโก้เว็บไซต์ ITA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ITA


ITA 2566

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ITA)

คู่มือ การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่ง ITA งบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม ITA งบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยจัดกิจกรรม  “ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมี  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงาน  ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

ITA 2565

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ITA)

คู่มือ การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่ง ITA งบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม ITA

วันที่  2 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และพนักงาน  ร่วมทำกิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

 

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ITA)

คู่มือ การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่ง ITA งบประมาณ พ.ศ. 2564

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม ITA 

 

 

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล การประเมิน ITA ปีการศึกษา 2563

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ITA 2563)

คำสั่ง ITA

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ITA

กิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวความคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือ การประเมิน ITA ปี 2562

 • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คู่มือ ITA ปี 2562)
 • ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ปฏิทินการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ปี 2562)

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน)
 2. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน(ตารางผู้รับผิดชอบ)
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต และ คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต)
 5. มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
 6. ปฏิทินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปฏิทินการดำเนินงาน ITA ปี 2562 มทร.ล้านนา)
 7. แนวปฏิบัติการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน (กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน มทร.ล้านนา พิษณุโลก)

ข้อมูลความโปร่งใส ITA (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

 1. การกำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ข้อบังคับ มทร.ล้านนา)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา