โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานรองอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สำนักงานรองอธิการบดี


ข้อมูลความโปร่งใส RMUTL ITA

คู่มือ การประเมิน ITA ปี 2562

  • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คู่มือ ITA ปี 2562)
  • ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ปฏิทินการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ปี 2562)

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน)
  2. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน(ตารางผู้รับผิดชอบ)
  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต และ คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต)
  5. มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
  6. ปฏิทินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปฏิทินการดำเนินงาน ITA ปี 2562 มทร.ล้านนา)
  7. แนวปฏิบัติการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน (กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน มทร.ล้านนา พิษณุโลก)

ข้อมูลความโปร่งใส ITA (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

  1. การกำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ข้อบังคับ มทร.ล้านนา)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา