โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561


เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
รอบ3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561

******************************************************

ประกาศ 1

1. เริ่มเปิดรับสมัคร 15 ก.พ. 2561

2. รอบ3 รับผู้ที่มีคุณวุฒิเดิม ระดับ ม.3 / ปวช. / ปวส. เท่านั้น
ส่วนผู้ที่มีคุณวุฒิเดิม ระดับ ม.6 ให้สมัครรอบ 4
เริ่ม เปิดรับสมัคร 9 - 13 พ.ค. 61

3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะต้องทราบ คุณสมบัติ / คุณวุฒิ
หาก คุณวุฒิ/คุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศฯ
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และ
ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์
จะเรียกร้องสิทธ์ใดๆภายหลังไม่ได้
โดยจะตรวจสอบ คุณวุฒิ/คุณสมบัติ ใน
วันสอบสัมภาษณ์

4. เกณฑ์คะแนนรวมของการคัดเลือกนักศึกษา
คะแนนข้อสอบของมหาวิทยาลัยฯ 70% และ คะแนน Vnet 30%
(ไม่มีคะแนนVnet สามารถสมัครรอบ 3ได้)

5. เมนูรายละเอียดการรับสมัคร (27เมนูซ้ายมือ)
บางเมนูอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.พ. 61

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการสมัคร
(ให้เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ตามความสะด
วก)

new

ช่องทางที่ 1


new

new

ช่องทางที่ 2


new

new

ช่องทางที่ 3


new

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบคัดเลือก

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา