โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561


 

รอบ  2  TCAS 2 โควตา

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 2   โควตาเฉพาะเขตพื้นที่พิษณุโลก

2. กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก  โควตาเฉพาะเขตพื้นที่พิษณุโลก 

3.จำนวนรับ โควตาเฉพาะเขตพื้นที่พิษณุโลก

4. เกณฑ์การรับสมัครและ-วิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบ 2  โควตาเฉพาะเขตพื้นที่พิษณุโลก

5. ขั้นตอนวิธีการสมัคร รอบ 2    โควตาเฉพาะเขตพื้นที่พิษณุโลก

6.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร(รอบ 2)

7กรอกใบสมัครออนไลน์ (เมนูที่ 9 กรอกใบสมัครออนไลน์)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา